Kategorier
analyser IgE (allergi)

IgE allergi

Totalkoncentrationen av IgE i blodet är ofta mer eller mindre ökad vid allergiska sjukdomar såsom eksem och astma men värdet av att mäta detta är begränsat då både specificitet och sensitivitet är låg. Däremot är sensibilisering mot specifika antigen, som undersöks med antingen kvantifiering av antigenspecifikt-IgE i blodet eller genom pricktest centralt vid allergidiagnostik. För att fastställa allergi bör det även finnas anamnes på allergiska symtom efter exponering för allergenet.

De senaste decennierna har allergitestning mot extrakt från allergenkällor (t.ex. jordnöt) kompletterats med testning mot specifika komponenter (oftast rekombinant framställda proteiner/peptider) där en immunogen epitop har isolerats. Användandet av dessa komponenter i allergidiagnostiken har givit upphov till begreppet molekylär allergologi. Komponenter blir tillgängliga för rutindiagnostik i takt med att de identifieras och har visat sig vara av värde. I nuläget finns en eller flera komponenter tillgängliga från många av de viktigaste allergenkällorna men långt ifrån alla.

Information som kan fås från komponentbaserad allergidiagnostik är: 

  • Hur vanligt är det med kraftiga allergiska reaktioner
  • Vad är det primära allergenet
  • Kan man förvänta sig korsreaktivitet med t.ex. vissa födoämnen
  • Kommer allergenet behålla sin immunogenicitet om det hettas upp

Det finns cirka 40 proteinfamiljer som är associerade med allergier. Vid sensibilisering för ett protein är det inte ovanligt att korsreaktivitet föreligger mot andra proteiner i samma familj, även om proteinerna kommer från helt olika allergenkällor såsom björkpollen och äpple. Proteiner inom en familj har också gemensamma egenskaper, såsom värmestabilitet, tendens att ge upphov till anafylaxi, eller att sensibilisering oftare sker hos människor med visst geografiskt (genetiskt) ursprung.

Testning avseende antigenspecifikt IgE görs i allmänhet med teknologin ImmunoCap framtaget i Uppsala av företaget som nu heter Phadia. Serumprov tillsätts en porös cellulosapolymer täckt av antigen. Om serumprovet innehåller IgE-antikroppar med just den specificiteten kommer de att fastna och kan detekteras med fluorescerande anti-IgE-antikroppar. Den stora yta som denna cellulosapolymer har ger ett kraftigt överskott av antigen och allt från mycket små till mycket stora mängder specifikt IgE kan detekteras utan att den antigentäckta ytan blir mättad.

Phadia har även en en multiplex-metod (ISAC) där ett chip har täckts med ett rutnät av utvalda allergen (112 stycken i nuläget) och specifika IgE detekteras på samma sätt med fluorescerande anti-IgE-antikroppar. Dessa chip avläses med en speciell läsare och ger en mer heltäckande bild av en persons sensibilisering. ISAC bör beställas av specialister eftersom tolkningen av resultaten ofta kräver mer kunskap och erfarenhet. Man bör hålla i åtanke att den här typen av multiplex-testning inte är i linje med den generella rekommendationen att undersökning avseende IgE-sensibilisering främst ska användas för att bekräfta en riktad misstanke om orsaken till de allergiska symtomen.

Litteratur

Platteel ACM, et al. A comprehensive comparison between ISAC and ALEX2 multiplex test systems. Clin Chem Lab Med. 2022 Apr 27;60(7):1046 – 1052. doi: 10.1515/cclm-2022-0191

Bao J, et al. Total IgE in tears accurately reflects the severity and predicts the prognosis of seasonal allergic conjunctivitis. Clin Transl Allergy. 2022 Mar;12(3):e12139. doi: 10.1002/clt2.12139