Kategorier
analyser tryptas

Tryptas

Tryptas är en undergrupp i serinproteasfamiljen trypsin och är ett viktigt prov inom allergi och anafylaxi.

Tryptas produceras i mastceller och i mindre utsträckning basofiler för att där lagras i granula. Dessa celler har ett stort antal Fc-receptorer som binder till sig cirkulerande IgE av olika antigenspecificiteter. När flera av dessa membranfixerade IgE korsbinds efter kontakt med sitt antigen (allergenet) sker en omedelbar degranulering, alltså en utsvämning av stora mängder tryptas, m.m. Det är detta som gör tryptas till en mycket specifik markör för kraftig mastcellsaktivering, såsom vid anafylaxi. Tryptas stiger kraftigt vid en anafylaktisk reaktion och ett högt värde kan ge stöd för diagnosen i oklara fall.

Det största problemet med tryptas är att känsligheten inte är jättehög. Dels sjunker serumnivåerna av tryptas snabbt efter reaktionen vilket innebär att provet inte bör tas senare än cirka 3 timmar efter den misstänkta anafylaktiska reaktionen. Mängden tryptas som frisätts till blodbanan beror på vilken vävnad (och mängden lokala mastceller) som har blivit exponerad för allergenet. Dessutom kan kapaciteten att bilda tryptas skilja sig mycket från individ till individ, inte minst p.g.a. att cirka en fjärdedel av befolkningen saknar allelen av genen TPSAB1 som kodar för alfa-tryptas, vilket ger lägre maxkoncentration (Caughey, et al).

Hereditär alfa-tryptasemi

Funktionella tryptaser är heterotetramerar vars subenheter uttrycks från ett samlat kluster av fyra loci som dessutom har flera olika möjliga alleler. Det har varit känt att vissa friska personer har basalt förhöjda nivåer av tryptas och relativt nyligen har det visat sig att i de flesta fall beror detta på duplikation av just alfa-allelen av genen TPSAB1. Detta kallas hereditär alfa-tryptasemi och är en autosomalt dominant egenskap som 4-6% av befolkning har. Det betraktas inte som en sjukdom men i stora material ser man att det påverkar risken och svårighetsgraden för anafylaxi och mastcellssjukdomar.

Systemisk mastocytos

Det viktigaste klassifikationskriteriet för systemisk mastocytos är påvisande av mastcellsaggregat i benmärg eller andra organ (med undantag för huden). Ett så kallat minor-kriterium är ökad basal koncentration av tryptas i serum. En samtidig myeloid hematologisk malignitet kan orsaka stegrat tryptas och i dessa fall kan detta kriterium inte användas. Vid samtidig hereditär alfa-tryptasemi justeras gränsvärdet för tryptas beroende på hur många extrakopior av genen som finns.

Litteratur

Valent P, et al. Updated Diagnostic Criteria and Classification of Mast Cell Disorders: A Consensus Proposal. Hemasphere. 2021 Oct 13;5(11):e646. doi: 10.1097/HS9.0000000000000646

Wu R, Lyons JJ. Hereditary Alpha-Tryptasemia: a Commonly Inherited Modifier of Anaphylaxis. Curr Allergy Asthma Rep. 2021 May 10;21(5):33. doi: 10.1007/s11882-021-01010-1

Caughey GH. Tryptase genetics and anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 2006 Jun;117(6):1411 – 4. doi: 10.1016/j.jaci.2006.02.026

Bonadonna P, et al. Tryptase values in anaphylaxis and insect allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2019 Oct;19(5):462 – 467. doi: 10.1097/ACI.0000000000000569