Kategorier
CASPR2-antikroppar

CASPR2-antikroppar

Efter LGI1 är CASPR2 den näst vanligaste specificiteten för de antikroppar som tidigare tillsammans tolkades som antikroppar mot spänningskänsliga kaliumkanaler, VGKC (Irani et al, Michael et al).

Förutom klassisk limbisk encefalit (minnesstörning, konfusion, temporallobsepilepsi, m.m.) är CASPR2-antikroppar även kopplat till Morvans syndrom som kännetecknas av symtom från:

  1. centrala nervsystemet såsom encefalopati, insomni, hallucinationer, konfusion, och minnesstörning
  2. perifera nervsystemet i form av hyperexcitabilitet som leder till kontinuerlig aktivitet i muskelfibrer (neuromyotoni), känselbortfall, neuropatisk smärta, och nedsatta reflexer samt även från
  3. autonoma nervsystemet manifesterat som autonom instabilitet med överdriven svettning och salivproduktion, feber, palmoplantara erytem, förstoppning, högt blodtryck, arytmier, och i sällsynta fall hyponatremi på grund av SIADH (Comperat et al, Masood et al).

Cirka 20% har en associerad tumör, vanligen tymom. I typfallet är patienten en man mellan 60-70 år men pediatriska fall av CASPR2-associerade neurologiska syndrom förekommer (Wu et al).

I perifera nervsystemet är CASPR2 lokaliserat till juxtaparanodala regionen av myeliniserada axon där de behövs för korrekt uttryck av kaliumkanaler (så kallade VGKC). Huruvida CASPR2-antikropparna är direkt patogena i perifera nervsystemet är oklart men CASPR2 uttrycks även i centrala nervsystemet och experimentella data stödjer en direkt patogen effekt av antikropparna där.

CASPR2-antikroppar är associerat till HLA-DRB1*11:01.

Serum- och likvorprov anses vara lika användbara för att påvisa CASPR2-antikroppar. Detektion av dessa antikroppar baseras främst på cell-baserad assay (CBA), som finns kommersiellt tillgänglig. Vid indirekt immunofluorescens på cerebellum ger CASPR2-antikroppar en finkornig färgning av stratum moleculare och en fläckig färgning av stratum granulosum vilket är likt mönstret vid LGI1-antikroppar.

Litteratur

Comperat L, et al. Autoimmune neuromyotonia. Curr Opin Neurol. 2022 Oct 1;35(5):597-603. doi: 10.1097/WCO.0000000000001104

Masood W, Sitammagari KK. Morvan Syndrome. 2022 Jun 21. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 29939664.

Irani SR, et al. Antibodies to Kv1 potassium channel-complex proteins leucine-rich, glioma inactivated 1 protein and contactin-associated protein-2 in limbic encephalitis, Morvan’s syndrome and acquired neuromyotonia. Brain. 2010 Sep;133(9):2734-48. doi: 10.1093/brain/awq213

Michael S, Waters P, Irani SR. Stop testing for autoantibodies to the VGKC-complex: only request LGI1 and CASPR2. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):377-384. doi: 10.1136/practneurol-2019-002494

Wu L, et al. CASPR2 antibody associated neurological syndromes in children. Sci Rep. 2023 Feb 6;13(1):2073. doi: 10.1038/s41598-023-28268-x