Kategorier
acetylkolinreceptor-ak analyser

Acetylkolinreceptor-antikroppar

Hos cirka 80-90% av alla med myastenia gravis (MG) detekteras autoantikroppar mot acetylkolinreceptorn (AChR). Vid den lindrigare varianten, okulär MG, är det cirka 50% som har dessa antikroppar.

AChR-ak binder till den extracellulära delar av receptorn och hindrar signalering mellan nerv och muskel (den neuromuskulära enheten) vilket orsakar de typiska symtomen vid MG. Antikropparna kan karaktäriseras som antingen bindande eller modulerande, där de senare korsbinder receptorerna vilket gör att de försvinner från cellytan genom endocytos.

Autoantikropparna är polyklonala och av IgG1- eller IgG3-subklass, vilka kännetecknas av att de effektivt aktiverar komplementkaskaden. Komplementhämmare såsom eculizumab (anti-C5) är godkända för behandling av generaliserad anti -AChR-positiv MG.

AChR-ak tycks inte korrelerar med sjukdomsaktivtet i en sådan utsträckning att upprepad mätning är kliniskt meningsfull.

MG utan AChR-ak är antingen seronegativ eller har någon av de andra två etablerade antikropparna MuSK-ak eller LRP4-ak, som båda är betydligt mer sällsynta. Till skillnad från de flesta autoimmuna sjukdomar orsakas MG direkt av autoantikroppar. Därför ligger det nära till hands att anta att synbart seronegativ MG också orsakas av autoantikroppar men som vi inte detekterar med nuvarande metoder.

Guldstandard för detektion av anti-AChR är radioimmunoassay (RIA). Den klassiska metoden gick ut på att suspension av human muskelvävnad inkuberades med radioaktivt inmärkt bungarotoxin (ormgift som orsakar paralys genom att binda till AChR) och patientserum. Om autoantikroppar mot AChR finns i serumprovet binder det till AChR-toxin-komplexen. Sedan tillsätts en sekundär antikropp riktad mot humant IgG vilket då orsakar precipitat (utfällning) vid positivt resultat. Detta kan sedan isoleras genom centrifugering och mängden radioaktivitet mäts med gammaräknare som ett mått på mängden AChR-ak. Som alternativ finns ELISA-baserade metoder men dessa har inte riktigt samma sensitivitet.

Sjukdomsorsakande AChR-ak kan antingen blockera bindningsstället för acetylkolin eller korsbinda flera receptorer så att de endocyteras vilket i båda fallen leder till minskad signalering. Med vanliga kliniska tester detekteras även autoantikroppar som enbart binder till receptorn utan att påverka funktionen. Med odlade muskelceller kan autoantikropparnas funktion undersökas genom att tillsätta patientserum och sedan detektera antalet fria bindningsställen för radioaktivt inmärkt bungarotoxin. Funktionella autoantikroppar kan då kompetitivt släcka ut den radioaktiva signalen. Denna typ av tester finns dock inte i klinisk rutin.

Litteratur

Lindstrom JM, et al. Antibody to acetylcholine receptor in myasthenia gravis. Prevalence, clinical correlates, and diagnostic value. Neurology. 1976 Nov;26(11):1054-9. doi: 10.1212/wnl.26.11.1054

Waters P, et al. Detection methods for neural autoantibodies. Handb Clin Neurol. 2016;133:147-63. doi: 10.1016/B978-0-444-63432-0.00009-8

Lee I, Sanders D. Rethinking the utility of acetylcholine receptor antibody titer as a pharmacodynamic biomarker for myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2021 Oct;64(4):385-387. doi: 10.1002/mus.27381

Shelly S, et al. Improving accuracy of myasthenia gravis autoantibody testing by reflex algorithm. Neurology. 2020 Dec 1;95(22):e3002-e3011. doi: 10.1212/WNL.0000000000010910

Jiao L, et al. Eculizumab treatment for myasthenia gravis subgroups: 2021 update. J Neuroimmunol. 2022 Jan 15;362:577767. doi: 10.1016/j.jneuroim.2021.577767

Dalakas MC. Role of complement, anti-complement therapeutics, and other targeted immunotherapies in myasthenia gravis. Expert Rev Clin Immunol. 2022 Jul;18(7):691-701. doi: 10.1080/1744666X.2022.2082946

Kategorier
analyser MuSK-ak

MuSK-antikroppar

Acetylkolinreceptor (AChR)-antikroppar kan detekteras hos 80-90% av alla med myastenia gravis (MG). Bland övriga kan i hälften av fallen antikroppar mot muskelspecifikt receptor tyrosinkinas (MuSK) detekteras, vilket gör MuSK-antikroppar till de näst vanligaste vid MG. Dubbelpositivitet (AChR-ak och MuSK-ak) är mycket ovanligt.

Till skillnad från övriga MG-associerade autoantigen (AChR, LRP4, titin, RyR) är anti-MuSK främst av IgG4-subklass, d.v.s. aktiverar inte komplement. Av den anledningen är eculizumab (anti-C5) ett mindre logiskt behandlingsalternativ för denna subgrupp av MG. Men faktum är att det ofta även går att detektera låga nivåer av IgG1 anti-MuSK och det finns stöd för att komplement aktiveras i viss mån vid anti-MuSK-positiv MG.

Anti-MuSK-positiv MG skiljer sig från anti-AChR-positiv MG på flera sätt. De är oftare kvinnor, har något svårare sjukdomsbild, behöver mer immunsuppression, har något tidigare debut, och har lite annorlunda symtomatologi där tre typbilder kan urskiljas:

  1. ansikts- och svalgengagemang som med tiden leder till ansiktsmuskelatrofi
  2. hals- och andningsmuskelengagmang som ofta leder till myasten kris (behov av andningsunderstöd)
  3. klinisk bild som ej skiljer sig från klassisk MG med AChR-ak

Symtom från ögonmuskulatur och extremiteter är ofta mildare än vid anti-AChR-positiv MG. Till skillnad från anti-AChR-antikroppar korrelerar anti-MuSK mer tydligt till sjukdomsaktivitet.

Även avseende autoimmuna komorbiditeter skiljer sig de två formerna av MG åt. Anti-AChR-positiv MG är i cirka 25% av fallen associerat med Graves sjukdom medan MuSK-positiv MG oftare är associerat med Hashimotos tyreoidit och reumatoid artrit (Nakata et al).

De tre viktigaste autoantigenen vid MG (AChR, MuSK, LRP4) är funktionellt och fysiskt tätt sammankopplade på muskelcellytan. Motorneuron frisätter agrin som binder till sin receptor LRP4 på muskelcellytan vilket resulterar i fosforylering av MuSK och vidare till aggregering (därav namnet agrin) av AChR cellytan, som då blir redo att binda sin ligand acetylkolin.

Litteratur

Hoch W, et al. Auto-antibodies to the receptor tyrosine kinase MuSK in patients with myasthenia gravis without acetylcholine receptor antibodies. Nat Med. 2001 Mar;7(3):365-8. doi: 10.1038/85520

Guptill JT, Sanders DB. Update on muscle-specific tyrosine kinase antibody positive myasthenia gravis. Curr Opin Neurol. 2010 Oct;23(5):530-5. doi: 10.1097/WCO.0b013e32833c0982

Jiao L, et al. Eculizumab treatment for myasthenia gravis subgroups: 2021 update. J Neuroimmunol. 2022 Jan 15;362:577767. doi: 10.1016/j.jneuroim.2021.577767

Dalakas MC. Role of complement, anti-complement therapeutics, and other targeted immunotherapies in myasthenia gravis. Expert Rev Clin Immunol. 2022 Jul;18(7):691-701. doi: 10.1080/1744666X.2022.2082946

Nakata R, et al. Thymus histology and concomitant autoimmune diseases in Japanese patients with muscle-specific receptor tyrosine kinase-antibody-positive myasthenia gravis. Eur J Neurol. 2013 Sep;20(9):1272-6. doi: 10.1111/ene.12169