Kategorier
antifosfolipidsyndrom diagnoser

Antifosfolipidsyndrom

Antifosfolipidsyndrom (APS) kännetecknas av trombos och/eller graviditetskomplikationer tillsammans med stadigvarande förekomst av antifosfolipidantikroppar.

Klassifikationskriterier, framtagna för inklusion av väldefinierade patientgrupper i kliniska studier, finns publicerade och används till stor del även för diagnostik. En uppdatering av dessa kriterier är på gång men inga förändringar avseende laboratorierdiagnostiken kommer införas.

De antikroppstester som ingår i klassifikationskriterierna är:

  • lupusantikoagulans (som egentligen är en screening för alla former av fosfolipidantikroppar)
  • IgG eller IgM mot kardiolipin (en fosfolipid som finns i alla cellmembran)
  • IgG eller IgM mot B2-glykoprotein 1 (som är bundet till kardiolipin)

Ytterligare “non-criteria”-antikroppar är av intresse forskningsmässigt men ingår inte i kriterierna pga brist på evidens, kliniskt värde, eller tillgängliga kommersiella metoder för detektion

Antifosfolipidantikroppar är en generell riskfaktor för trombos, även hos friska och personer med andra sjukdomar. Hos personer med APS innebär närvaro av flera av dessa autoantikroppar högre risk för trombos. Dock är dom inte tillräckliga för att sjukdomsmanifestationer ska utvecklas. Man talar om en “two-hit”-modell vid APS där en eller flera andra faktorer behöver samverka med antikropparna. Det är inte väl kartlagt vilka dessa faktorer är men det kan röra sig infektion, inflammation, eller någon av de etablerade protrombotiska faktorerna såsom p-piller eller immobilisering.

Även i djurmodeller har det visat sig att injektion av fosfolipidantikroppar inte är tillräckligt för att tromboser ska uppstå utan det krävs ytterligare faktorer. Det är oklart vilka celler som påverkas av antikropparna men trombocyter, endotelceller, och/eller monocyter är starka kandidater. Med musmodeller har det även visat sig att den protrombotiska effekten av antikropparna är beroende av LRP8, annexin A2, och TLR4.

Det finns data både från djurmodeller och människa att komplementsystemet (både klassiska och alternativa vägen) är aktiverat och bidrar patologiskt till graviditetskomplikationer vid APS. Tecken på komplementkonsumption hos APS-patienter och deponering av C4d på placentavävnad har rapporterats.

Litteratur

Schreiber K, et al. Antiphospholipid syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2018 Jan 11;4:17103. doi: 10.1038/nrdp.2017.103

Barbhaiya M, et al. Development of a New International Antiphospholipid Syndrome Classification Criteria Phase I/II Report: Generation and Reduction of Candidate Criteria. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 Oct;73(10):1490-1501. doi: 10.1002/acr.24520

Kategorier
analyser kardiolipin-ak, beta-2-glykoprotein I-ak

Kardiolipin- och Beta-2-glykoprotein I-antikroppar

Antifosfolipidsyndrom (APS) definieras som stabil närvaro (>12 veckor) av någon av ”kriterie-autoantikropparna”: IgG eller IgM mot kardiolipin, IgG eller IgM mot beta-2-glykoprotein I (B2-GPI), eller positivt resultat i det funktionella testet lupus antikoagulans. Utöver det ska även minst ett av de kliniska kriterierna trombos eller graviditetsmorbiditet uppfyllas.

Av alla diagnostiska autoantikroppar utmärker sig dessa just för kravet på stabil närvaro. Anledningen är att icke-trombogena antifosfolipidantikroppar detekteras ofta men övergående vid virusinfektioner, maligniteter, viss läkemedelsbehandling, och ibland även hos helt friska. Dessa tillfälliga autoantikroppar är ofta av IgM-typ. Detektionen av dessa autoantikroppar har åtminstone tidigare i relativt hög grad berott på undermåliga metoder med både falska negativa och falska positiva resultat (Pierangeli et al). 

Autoantikroppar mot kardiolipin har en lång historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet med det syfilis-test som August von Wassermann tog fram (Wassermanns reaktion, WR). Hans mål var att extrahera syfilis-antigen från levern tagen från syfilis-smittade embryonala kor för detta test. Senare visade det sig att antigenet som användes var fosfolipider, men det fungerade för att diagnostisera syfilis i alla fall. Karl Landsteiner ersatte snart detta antigen med extrakt från kohjärta (i testet Venereal Disease Laboratory Test, VDRL) och antigenet har sedan dess fått heta kardiolipin (kardio = hjärta). Dessa tester har ingen roll i syfilisdiagnostik längre dock. Det som med tiden har utkristalliserats som APS började med systematiska observationer att “falskt positiva” syfilistest var kopplade till autoimmun sjukdom (SLE), förlängd koagulationstid i labprover (lupus antikoagulans), tromboser, och missfall (APS).

Det viktigaste antigenet som trombogena APS-ak binder till är B2-GPI, en fosfolipid-bindande kofaktor. B2-GPI-dimerer finns fritt men binder som monomerer till fosfolipider varpå kryptiska epitoper exponeras. De patogena antikropparna binder till dessa epitoper och när en antikropp har korsbundit två B2-GPI-molekyler på cellytan uppstår den trombogena effekten. Men i allmänhet verkar det krävas ytterligare en trombogen faktor (“second hit”) för att förskjuta balansen mot manifest trombos.

Kardiolipinantikroppar binder ett mer komplext antigen bestående av både fosfolipider och B2-GPI och metoder för att detektera anti-B2-GPI har på olika sätt isolerat B2-GPI med kryptiska epitoper exponerad. Standard-metod för detektion av anti-B2-GPI är ELISA men alternativ finns (Fluoroimmunoassay, kemiluminesens, ALBIA). Lineblot bör endast användas som bekräftande test. Trippelpositiv APS (B2-GPI-ak, kardiolipin-ak, samt lupusantikoagulans) innebär en högre trombos- och/eller missfallsrisk. Det har spekulerats om trippelpositivitet är en markör för B2-GPI-ak med högre koncentration/aviditet.

Generellt kan man säga att kardiolipin-ak har högre sensitivitet och B2-GPI-ak har högre specificitet för diagnosen APS. Det är etablerat att B2-GPI-ak av IgG-typ är en bättre diagnostiska markör än IgM och det har diskuterats om den ska utgå från diagnoskriterierna.

Litteratur

Bettacchioli E, et al. News and meta-analysis regarding anti-Beta 2 glycoprotein I antibodies and their determination. Clin Immunol. 2019 Aug;205:106 – 115. doi: 10.1016/j.clim.2019.06.002

Salma N, et al. Thrombotic risk assessment and analytical performance of the chemiluminescent analyzer IDS-iSYS for the detection of anti-cardiolipin and anti-beta 2 glycoprotein I autoantibodies. Clin Immunol. 2018 Sep;194:92-99. doi: 10.1016/j.clim.2018.07.006

Liu T, et al. ”Non-criteria” antiphospholipid antibodies add value to antiphospholipid syndrome diagnoses in a large Chinese cohort. Arthritis Res Ther. 2020 Feb 21;22(1):33. doi: 10.1186/s13075-020-2131-4

Heikal N, et al. Laboratory Evaluation of Antiphospholipid Syndrome. Am J Clin Pathol. 2019 Oct 7;152(5):638-646. doi: 10.1093/ajcp/aqz085

Pierangeli SS, et al. ’Criteria’ aPL tests: report of a task force and preconference workshop at the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, Galveston, Texas, April 2010. Lupus. 2011 Feb;20(2):182-90. doi: 10.1177/0961203310395055